Regulamin portalu internetowego edrone.me (dalej również: „Regulamin”)


§ 1
DEFINICJE

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z portalu internetowego edrone.me, warunki zawierania Umowy o świadczenie usług, sposoby korzystania z usług świadczonych przez Operatora. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

 1. Operator – edrone Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Szlak 77 / 220, 31-153 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000537197, NIP: 676-248-20-64, REGON: 360228388. Operator jest właścicielem Serwisu i świadczy Usługi określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Serwis – portal internetowy edrone.me działający pod adresem internetowym http:/edrone.me/ prowadzony przez Operatora, na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług i założyła Konto.
 4. Login – indywidualny i niepowtarzalny adres poczty elektronicznej będący unikalnym identyfikatorem Użytkownika w Serwisie.
 5. Hasło – ciąg o długości przynajmniej 5 znaków alfanumerycznych określony przez Użytkownika i przypisany do Użytkownika. Hasło wymagane jest do zalogowania się na Serwis przez Użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim). Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Operator może udostępnić Użytkownikowi możliwość tzw. odzyskania zapomnianego Hasła w sposób określony w ramach Serwisu.
 6. Konto – przestrzeń udostępniana Użytkownikowi w ramach Serwisu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług, pozwalająca na korzystanie przez Użytkownika z dodatkowych funkcjonalności/usług. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Użytkownik loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Serwisie.
 7. Okres Próbny – wskazany przez Operatora okres kolejnych 30 (trzydziestu) dni, w którym działanie Konta udostępnione jest Użytkownikowi w sposób bezpłatny.
 8. Okres Abonamentowy – okres działania Konta, za jaki uiszczona została Opłata Abonamentowa.
 9. Opłata Abonamentowa – łączna miesięczna opłata z tytułu posiadania Konta w wysokości określonej w Planie Abonamentowym.
 10. Plan Abonamentowy – wariant działania Konta wybrany z dostępnych w Serwisie planów.
 11. Cennik – oferta przedstawiająca możliwości i ceny oferowanych przez Operatora Planów Abonamentowych dostępnych w ramach Serwisu.
 12. Raport – zestawienie danych zgromadzonych w Serwisie według parametrów określonych przez Użytkownika lub Serwis, tworzona w ramach działania Serwisu.
 13. Usługa (Usługi) – Usługa lub Usługi świadczone przez Operatora na zasadach określonych w Regulaminie.
 14. Treść/Treści - elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Usługach, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez odpowiednio Operatora, kontrahentów Operatora, Użytkownika albo inną osobę korzystającą ze Serwisu.
 15. Wymagania Techniczne - minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania z Serwisu i zawarcia Umowy o Świadczenie Usług, tj.: posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych (we wskazanych lub nowszych wersjach): IE (min. wersja 9) lub Google Chrome (min. wersja 36) lub Mozilla Firefox (min. wersja 29) lub Safari (min. wersja 10.8),obsługująca JavaScript, oraz umożliwiającą zapisywanie plików cookies[MK3] . Aby utworzyć Konto Użytkownik musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail.
 16. Panel Ustawień Konta – podstrona Serwisu, na której Administrator Konta może edytować ustawienia Konta.
 17. Umowie o świadczenie usług – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą między Użytkownikiem a Operatorem z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
 18. Użytkownik końcowy - anonimowy internauta lub zalogowany internauta odwiedzający stronę internetową lub aplikację dla której utworzono konto Użytkownika w Serwisie. Dane dotyczące tego użytkownika wykorzystywane są przez Usługi dostępne w Serwisie (na podstawie wyboru dokonanego wyłącznie przez Użytkownika).
§ 2
OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU I USŁUG
 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz z oferowanych przez Operatora Usług, jak również określa prawa i obowiązki Operatora i Użytkownika.
 2. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, minimalnych Wymagań Technicznych.
 3. Warunkiem rejestracji Konta, korzystania z Serwisu i Usług świadczonych przez Operatora jest akceptacja przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.
 4. Dostęp do Konta i Usług oferowanych w ramach Serwisu mają tylko i wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonali rejestracji Konta w sposób wskazany w Regulaminie.
 5. Dostęp do Usług świadczonych przez Operatora możliwy jest po utworzeniu Konta w ramach Serwisu, jak również po spełnieniu innych warunków wskazanych w Regulaminie, w tym po opłaceniu wybranego przez Użytkownika Planu Abonamentowego.
 6. Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu dla Użytkowników, którzy nie spełnią określonego przez Operatora warunku. Zastrzeżenia dotyczące możliwości skorzystania z wybranych Usług będą każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych Serwisu.
 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług. Operator nie ponosi również odpowiedzialności za działania Użytkownika podejmowane wobec Użytkowników końcowych.
§ 3
UTWORZENIE KONTA
 1. Utworzenie Konta, następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego udostępnianego w ramach Serwisu, zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej i jego wysłanie drogą elektroniczną do Operatora.
 2. W celu utworzenia Konta Użytkownik musi podać w formularzu rejestracyjnym dane oznaczone jako obowiązkowe. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik ma także możliwość podania danych nieobowiązkowych lub wyrażenia zgód nieobowiązkowych na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z formułami podanymi w formularzu rejestracyjnym.
 3. Po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego Operator przekazuje Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, wiadomość zwrotną z informacją o sposobie dokonania aktywacji i przyznaniu indywidualnego Konta. Po dokonaniu aktywacji Uczestnik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 4. Po prawidłowo wykonanej i aktywowanej rejestracji w Serwisie, Użytkownik ma dostęp do swojego Konta z poziomu logowania do Serwisu.
 5. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość, po zalogowaniu, edycji swoich danych oraz dobrowolnego dodawania dodatkowych informacji w swoim Koncie.
 6. Pełny dostęp do Usług Serwisu dostępny jest po umieszczeniu w kodzie danej strony internetowej Użytkownika, dedykowanego fragmentu kodu (tracker endrone). W razie problemów technicznych z umieszczeniem kodu - Użytkownik w każdej chwili może zwrócić się do Operatora po pomoc techniczną.
 7. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  1. podawania formularzu rejestracyjnym przy tworzeniu Konta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych;
  2. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Użytkownika Operatorowi w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług,
  w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego jej wykonania.
§ 4
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Operator świadczy za pośrednictwem Serwisu w szczególności następujące usługi na rzecz Użytkowników:
  1. umożliwienie Użytkownikom utworzenia i korzystania z Konta;
  2. umożliwianie Użytkownikom zawarcia umów o świadczenia usług, o których mowa w § 5 ust. 1;
  3. świadczenie na rzecz Użytkowników usług o których mowa w § 5 ust. 1.
 2. Umowa o świadczenie usług określonych w pkt. a. i b. powyżej zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Użytkownika (przesłania Operatorowi) formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta. Zawarcie Umowy o świadczenie usług wymaga akceptacji Regulaminu.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień Umowy o świadczenie usług następuje w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
 4. Umowa o świadczenie usług jest zawierana w ramach Serwisu w języku polskim, na czas nieoznaczony.
 5. Operator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także umożliwia jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Operator może powiadomić o nich Użytkownika poprzez udostępniony mu adres e-mail lub ogólnie na stronie internetowej w ramach Serwisu.
 6. Użytkownik może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług w zakresie określonym w pkt. a. i b. ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez kontakt z Operatorem i żądanie usunięcia Konta.
 7. Operator może w każdym czasie rozwiązać Umowę o świadczenie usług w zakresie określonym w pkt. a. i b., z Użytkownikiem z 14 - dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów, w przypadku rażącego naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub podejmowania przez Użytkownika działań sprzecznych z prawem lub obiektywnie szkodliwych dla Serwisu. Operator swoje oświadczenie w tym zakresie wysyła na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas utworzenia Konta.
§ 5
USŁUGI
 1. Z wykorzystaniem Serwisu i na zasadach wskazanych w Regulaminie Operator świadczy na rzecz Użytkownika następujące Usługi:
  1. udostępnienie narzędzia informatycznego do zbierania i przetwarzania danych niezalogowanych Użytkowników końcowych na podstawie identyfikatora cookie lub local storage.
  2. udostępnienie narzędzia informatycznego do zbierania i przetwarzania danych zalogowanych Użytkowników Końcowych na podstawie danych przekazywanych przez aplikację lub stronę Użytkownika za pomocą trackera edrone.
  3. możliwość segmentacji Użytkowników Końcowych na podstawie danych zebranych i wybranych kryteriów.
  4. na żądanie Użytkownika techniczne dostarczanie wiadomości automatycznych do Użytkowników Końcowych, spełniających wskazane warunki lub przyporządkowanych przez Użytkownika do określonego segmentu.
  5. na żądanie Użytkownika techniczne dostarczanie wiadomości do Użytkowników Końcowych za pośrednictwem kanału wskazanego przez Użytkownika: email, popup, Facebook Notification, Anonymous email retargeting.
  6. prezentacja listy Użytkowników końcowych na podstawie warunków i segmentów.
  7. możliwość wgrania i pobrania pliku CSV.
  8. dostęp do danych statystycznych i raportów skuteczności wiadomości.
  Zakres i częstotliwość usług różni się ze względu na wybrany Plan Abonamentowy.
 2. Dodatkowa Usługa tzn. obsługa techniczna wysyłki wiadomości typu Anonymous Email Retargeting do niezalogowanych Użytkowników Końcowych w imieniu Użytkownika przez Administratora danych - świadczona jest w oparciu o opcjonalną zgodę Użytkownika i w drodze indywidualnych ustaleń z Operatorem.
 3. Po aktywacji Konta, Użytkownik może korzystać z Konta za darmo przez określony Okres Próbny. Po jego upływie, aby dalej korzystać z Konta, Użytkownik musi opłacić wybrany przez siebie Plan Abonamentowy. Na życzenie Użytkownika może zostać uzgodniony indywidualny Plan Abonamentowy.
 4. W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się skorzystać z Okresu Abonamentowego, Operator jest zobowiązany w terminie 10 dni od dnia wybrania Planu Abonamentowego i zgłoszenia poprzez Serwis chęci wykupu Planu Abonamentowego, udostępnić Użytkownikowi w ramach Konta fakturę VAT z tytułu świadczonych Usług. Od momentu odnotowania przez Operatora zapłaty ww. faktury, Operator w przeciągu 3 dni roboczych rozpocznie świadczenie na rzecz Użytkownika wybranej Usługi. Na życzenie Użytkownika Operator będzie zobowiązany przesłać fakturę VAT na adres podany przy Rejestracji.
 5. Nieuiszczenie Opłaty Abonamentowej w terminie określonym w doręczonej Użytkownikowi fakturze VAT z tytułu Opłaty Abonamentowej skutkować będzie automatycznym zablokowaniem dostępu Użytkownika do Konta. Dokonanie przez Użytkownika wpłaty Opłaty Abonamentowej w terminie 14 dni od dnia zablokowania dostępu Użytkownika do Konta skutkować będzie natychmiastowym odblokowaniem tego dostępu. Bezskuteczny upływ 14-dniowego terminu liczonego od dnia zablokowania dostępu Użytkownika do Konta skutkować będzie automatycznym usunięciem Konta i rozwiązaniem Umowy] Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Operatora.
 6. Umowę o świadczenie usług określonych w ust. 1 powyżej uznaje się za zawartą z momentem otrzymania przez Użytkownika faktury VAT w ramach Konta.
 7. Umowa o świadczenie usług ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia Okresu Abonamentowego, chyba że Użytkownik wybierze i opłaci zgodnie z ust. 4 nowy Plan Abonamentowy.
 8. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Użytkownika do Usług w trakcie Okresu Próbnego, jeżeli:
  1. podejmie usprawiedliwioną wątpliwość, że Użytkownik dokonał aktywacji Konta po raz kolejny, po uprzednim usunięciu jego Konta z uwagi na upływ Okresu Próbnego;
  2. zostanie uprawdopodobnione, że Użytkownik korzystał z Konta oraz Usług naruszając przepisy Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
§ 6
ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
 1. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i w związku ze świadczonymi Usługami, Operator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług.
 3. Operator wykonując dla Użytkownika Usługę, nie gwarantuje pobrania wszystkich informacji, które miały być zapisane dla każdego Użytkownika końcowego oraz nie gwarantuje zapisania danych każdego Użytkownika końcowego.
 4. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania z Usług oferowanych przez Operatora w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Operatora i niezakłócający pracy Operatora lub Serwisu;
  2. terminowej zapłaty faktury VAT i innych ustalonych przez Użytkownika i Operatora kosztów;
  3. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Serwisu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
  4. niepodejmowania działań takich jak:
   • rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
   • podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika, w tym danych innych Użytkowników;
   • modyfikowanie w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Operatora, w szczególności podanych w ramach Serwisu;
   • nadużywanie praw przyznanych Użytkownikowi przez Operatora lub przepisy prawa, w sposób który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.
 5. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia jakiejkolwiek szkody osobom trzecim na skutek oraz w związku z działaniami prowadzonymi przez Użytkownika (w szczególności zakresem, sposobem i treścią wykorzystywanych przez niego Usług) przy wykorzystaniu danych zebranych przez Użytkownika w związku ze świadczonymi Usługami.
 6. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Serwisu, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie.
 7. Operator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych przez Operatora, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności gdy Użytkownik:
  1. podał w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  2. dopuści się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników;
  3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Operatora za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre imię Operatora.
 8. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Serwisu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Operatora.
 9. Użytkownik może w każdym czasie dostępności serwisu usunąć swoje Konto, przy czym w takim przypadku wszystkie informacje umieszczone w Serwisie będące powiązane z Kontem Użytkownika również zostaną usunięte. Usuwając Konto Użytkownik zrzeka się dalszego korzystania z wszelkich Usług opłaconych w Serwisie.
 10. Operator dopuszcza również możliwość nawiązania współpracy z Użytkownikiem zawierając odrębną umowę o świadczeniu Usług. W takim przypadku Regulamin stanowić będzie integralną część umowy.
 11. Użytkownik przekazuje Operatorowi prawo do umieszczania w ramach Konta treści (elementy słowno - graficzne, graficzne lub słowne). Treści te mogą być publikowane w obrębie strony internetowej i sklepu internetowego, które zostały zintegrowane z Serwisem. Przez treści rozumiane są w szczególności: ramki rekomendacji, spersonalizowana oferta skierowana do Użytkownika Końcowego, powiadomienia Push (powiadomienia przeglądarkowe), popupy (wyskakujące okienka) oraz okna czatu lub komunikatora. Użytkownik wyraża zgodę na dostęp Operatora do publikowania tych Treści po uprzednim ustaleniu ich sposobu działania z Użytkownikiem. Publikacja treści nie wymaga zawierania osobnych umów bądź aneksów do umów. Ustalenia o treściach publikowanych mogą być prowadzone między Użytkownikiem i Operatorem drogą mailową (poczta elektroniczna), za pośrednictwem ustaleń telefonicznych, komunikatorów oraz przekazu ustnego.
§ 7
LICENCJA
 1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Serwisu przez Operatora lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Serwisu, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Operatorowi lub podmiotom, z którymi Operator zawarł odpowiednie umowy. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Użytkowników w ramach Serwisu, jednak wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności oraz w granicach powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Użytkownik, umieszczając w ramach Serwisu jakiekolwiek Treści, w szczególności grafiki, komentarze, opinie lub wypowiedzi na Koncie lub w innym miejscu Serwisu udziela niniejszym Operatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy o Świadczenie Usług a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r.
§ 8
OPŁATY
 1. Korzystanie z poszczególnych Usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu jest odpłatne, z wyjątkiem Okresu Próbnego.
 2. Szczegółowe informacje o wysokości Opłat Abonamentowych oraz parametrach poszczególnych Planów Abonamentowych znajdują się w Cenniku zamieszczonym w ramach Serwisu (Użytkownika obowiązują ceny z daty rozpoczęcia Okresu Próbnego).
 3. Opłaty Abonamentowe są wnoszone z góry za kolejne Okresy Abonamentowe na podstawie przesłanej przez Operatora faktury VAT.
 4. Dzień miesiąca, który będzie dniem rozpoczęcia Okresu Abonamentowego określany jest na dzień zaksięgowania pierwszej wpłaty. Okres Abonamentowy kończy się datą, która odpowiada początkowemu dniowi, w którym rozpoczął się Okres Abonamentowy, a gdyby takiego dnia w kolejnym miesiącu nie było – w ostatnim dniu danego miesiąca.
 5. Opłata Abonamentowa może być uiszczona poprzez płatność kartą kredytową.
 6. Użytkownik może - w drodze indywidualnych ustaleń - wystąpić do Organizatora o zmianę Planu Abonamentowego.
 7. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278.
 8. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.
§ 9
DANE OSOBOWE
 1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu umieszczone w ramach Konta będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej również: „UODO”) oraz UŚUDE.
 2. Administratorem danych osobowych wyłącznie Użytkownków jest Operator – edrone Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Szlak 77 / 220, 31-153 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000537197, NIP: 676-248-20-64, REGON: 360228388. Operator jest właścicielem Serwisu i świadczy Usługi określone w niniejszym Regulaminie. adres strony internetowej: www.edrone.me, e-mail: michal@edrone.me.
 3. Użytkownik poprzez zaakceptowanie zaproponowanych oświadczeń zawartych w formularzu rejestracyjnym, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celu prowadzenia Serwisu.
 4. Użytkownik, poprzez zaakceptowanie oświadczeń nieobowiązkowych zaproponowanych w formularzu rejestracyjnym, może wyrazić zgodę na dodatkowe cele przetwarzania jego danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych na cele określone w ust. 4 powyżej jest dobrowolne, a brak zgody w tym zakresie nie uniemożliwia korzystania z Serwisu.
 6. Dobrowolnie udzielone zgody o których mowa w pkt 4 na otrzymywanie informacji handlowych mogą być w każdej chwili cofnięte na wniosek Użytkownika złożony za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. W terminie 48 godzin (czas wymagany ze względów technologicznych) od otrzymania wniosku Użytkownika, Organizator usuwa konto e-mailowe Uczestnika lub numer telefonu Uczestnika z bazy kontaktów służącej do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną.
 7. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, w szczególności w Ustawie o ochronie danych osobowych.
 8. W zakresie danych osobowych Użytkowników Końcowych - ich administratorem danych osobowych nie jest Operator. Użytkownik powierza do przetwarzania Operatorowi dane osobowe Użytkowników Końcowych w zakresie i celu określonym odrębną umową (na zasadzie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych - zgodnie z załącznikiem nr 1).
§ 10
REKLAMACJE
 1. Prawo do składania reklamacji związanych z udziałem w Serwisie oraz reklamacji dotyczących usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, przysługuje Użytkownikom Serwisu.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane listownie pod adres: edrone.me, ul. Szlak 77/220, 31-153, Kraków lub e-mailem na adres e-mail michal@edrone.me, z dopiskiem, że reklamacja dotyczy „Serwisu edrone.me”. Reklamacja powinna obejmować:
  1. imię i nazwisko zgłaszającego reklamację / firmę i login;
  2. adres korespondencyjny (w przypadku reklamacji złożonej listownie) i adres poczty elektronicznej (w przypadku reklamacji złożonej w formie wiadomości e-mail);
  3. dokładny opis zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia;
  4. wskazanie żądań składającego reklamację.
 3. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego podstawą zgłoszenia reklamacji. O zachowaniu terminu reklamacji zgłaszanej listownie decyduje data stempla pocztowego na kopercie z listem reklamacyjnym, a w przypadku reklamacji zgłoszonej drogą e-mailową – data wysłania reklamacji za pośrednictwem poczty e-mail.
 4. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone listownie lub wysłane drogą e-mailową w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej, zawierające dane i informacje wskazane w ust. 2 powyżej.
 5. Operator po otrzymaniu reklamacji, ustosunkuje się do niej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Za przebieg postępowania reklamacyjnego odpowiada Operator.
§ 11
ZMIANA REGULAMINU
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Serwisie.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
  1. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Operatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług lub zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  2. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi;
  3. zmiana zakresu lub świadczenia przez Operatora usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie dotychczasowych Usług.
 3. W przypadku zmiany treści Regulaminu na zasadach określonych powyżej, Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem.
 4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Operator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Serwisu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Użytkownika adres e-mail.
§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy Świadczenia Usług jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Operatora.
 2. Operator może modyfikować techniczny sposób realizacji usług, o których mowa w Regulaminie, w szczególności z przyczyn natury technologicznej (rozwój przeglądarek i technologii), jednak bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Użytkownika i Operatora.
 3. Operator zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych na podstawie Umowy o Świadczenie Usług.
 4. Treść Regulaminu jest dostępna dla Użytkowników bezpłatnie pod następującym adresem URL: Regulamin skąd Użytkownicy mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.
§ 13
AKCEPTACJA REGULAMINU I OŚWIADCZENIE UŻYTKOWNIKA:

Wraz z założenim Konta Użytkownika, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego brzmienie.

Załącznik nr 1

UMOWA POWIERZENIA DANYCH DO PRZETWARZANIA
(dalej również: „Umowa”)
zawarta w [___], dnia [___]
pomiędzy:
edrone Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Szlak 77 / 220, 31-153 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000537197, NIP: 676-248-20-64, REGON: 360228388. Operator jest właścicielem Serwisu i świadczy Usługi określone w niniejszym Regulaminie. Adres strony internetowej: www.edrone.me, e-mail: michal@edrone.me.

reprezentowaną przez:
[___]
(dalej również: „Operator”)

a
[___]
(dalej również: „Użytkownik”)
(dalej również oddzielnie: „Strona“ lub łącznie: „Strony“)
o następującej treści:
§ 1
Przedmiot Umowy

Strony postanawiają, że w celu wdrożenia Usługi, Użytkownik jako administrator danych powierza czasowo Operatorowi do przetwarzania dane osobowe w zakresie określonym niniejszą Umową.

§ 2
Zakres powierzonych danych

Użytkownik powierza Operatorowi do przetwarzania zbiór danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem korzystania z usługi Edrone.me, a także eksportowanych do tej usługi.

§ 3
Oświadczenia Operatora

Operator oświadcza, że zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych, wyłącznie w zakresie i czasie niezbędnym do realizacji Umowy.

§ 4
Zobowiązania Stron
 1. Operator niniejszym oświadcza, że przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmie środki zabezpieczające o których mowa w art. 36 do 39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz spełni wszystkie wymagania określone w przepisach rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
 2. Operator nie jest uprawniony do przekazywania danych osobowych osobom trzecim, z wyłączeniem osób współpracujących (w tym świadczących usługi) lub pracujących dla Operatora.
 3. Operator będzie przetwarzał dane w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Użytkownika za pomocą systemu edrone.
§ 5
Odpowiedzialność

Strony postanawiają, że Operator nie jest odpowiedzialny wobec osób, których dane zostały powierzone za jakąkolwiek szkodę powstałą w wyniku przetwarzania przez Użytkownika, za pomocą Usługi edrone.me, powierzonych danych. W przypadku wystąpienia przez osoby, których dane zostały powierzone do przetwarzania, z roszczeniami do Operatora, Operator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkownika. W przedmiotowym przypadku Użytkownik zobowiązany jest zwolnić Operatora od odpowiedzialności, zwrócić poniesione z tego tytułu koszty oraz zaspokoić roszczenia tych osób w sposób przewidziany w przepisach prawa.

§ 6
Czas trwania i wypowiedzenie Umowy

Umowa zostaje zawarta na czas określony – niezbędny do wykonania zadania wskazanego w § 1 Umowy. Umowa obowiązuje tak długo, jak długo Użytkownik posiadał będzie aktywne konto w systemie edrone.me, oraz przez okres trzech miesięcy od dnia zawieszenia konta.

§ 7
Postanowienia końcowe
 1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny oraz ustawa o ochronie danych osobowych.

Log in

Log in Forgot password? ×

edrone 30 days free trial

no credit card required

Join us Forgot password? ×